I. Asıl Koşullar

Tüm yurt içi ve yurt dışı satışlar taraflar üzerinde bağlayıcı olan bu GENEL SATIŞ MADDELERİ VE ŞARTLARI’ na tabidir, şirketimizden yetkili bir kişi tarafından TİMKON  antetli kağıdına imzalanan ve mühürlenen ,yazılı olarak açık ve kesin bir şekilde aksi kabul edilmedikçe bu “GENEL SATIŞ MADDELERİ VE ŞARTLARI” dan hiçbir şekilde geri adım atma söz konusu olamaz.

II. Kontratın Kabulü

Kontratlar ve siparişler ancak TİMKON antetli yazıyla firma yetkilisi bir kişi tarafından hazırlanan yazılı kabul, teyit ve çizimlerden sonra kesinleşir. Telefon görüşmeleri, mesaj ve sosyal medya konuşmaları/yazışmaları yoluyla yapılan hiçbir teyit veya değişiklik kabul edilemez. Bu durum, değişiklikler ve ekler için de geçerlidir. Kabul edilmiş bir sipariş için hiçbir kısmi veya genel iptale izin verilemez.

III. Malların kalitesi ve kabulü

1. Kontratlar yapıldıktan sonra bombeler TİMKON tarafından hazırlanan ve her iki firmanın yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanan teknik çizime / çizimlere göre imal edilecektir.) TİMKON yetkilisi tarafından yazılı olarak ölçü toleransları garanti edilmediği takdirde, çizimlerde belirtilen tüm ölçüler teoriktir ve beklenmedik şartlara göre değişkenlik gösterebilir, bununla birlikte TİMKON mutabık kalınan ölçü değerlerini gerçekleştirmek için elinden gelen azami gayreti gösterir.

2. Müşteri, kendi tarafından ve/veya atadığı 3.şahıs kuruluşları tarafından malzemelerin  kabulünü talep ederse ve TİMKON da bu talebi yazılı olarak kabul ederse, TİMKON malzemelerin kabul için hazır olacağı günü ilan eder ve müşteriyi imalat tesislerinde kabul prosedürü dahilinde davet eder. Eğer malzeme / malzemeler son kabul ve kontrol tarihine kadar vuku bulmazsa, koşullara ve / veya kontrata paralel olarak imal edilmiş sayılır. Bu durumda TİMKON sevkiyatı yapmaya hak kazanmış olup bu hakkı saklı tutabilir. 3.Şahıs maliyetleri, mutabık kalınan kontratta sözü edilenin dışında diğer ekstra sevk maliyetleri gibi kabul nedeniyle doğan maliyetler Müşteri tarafından karşılanır.   

IV. Teslimat Þartları

Fors Majör vakaları bize teslimatı erteleme, makul bir imalat süreci, ya da siparişin henüz tamamlanmamış olan kısmından tümüyle veya kısmen çekilme hakkı tanımaktadır. Fors Majör vakaları; şirketimiz bünyesinde, ve/veya nakliye şirketleri de dahil tedarikçilerimizden birinin bünyesinde olduğuna bakılmaksızın, teslimatı önemli ölçüde zor veya olanaksız kılan; devlet kararları, grev, yangın ve ekonomik olarak makul yöntemlerle öngörülemeyen veya önlenemeyen diğer şartları içermektedir. Bu gibi durumlarda, kontratın yerine getirilmesi için Müşteri uygun bir ek süre belirleyebilir ve yine de başarısız bir şekilde sonlanması halinde, kontratın yerine getirilmeyen kısmından geri çekilebilir. Ve başka hak talepleri de söz konusu olmaz. Şirketimiz nakliye şirketinin gecikmesinden sorumlu değildir. Şirketimizin teslimat şekli, aksi belirtilmedikçe, Fabrika çıkışlıdır. (Ex-works), INCOTERMS 2010 maddeleri geçerlidir.

V. Garanti

1. Müşteri , imal edilen malzemelerin, Bölüm III numara 2de yer alan yükümlülüklerine halel gelmeksizin- derhal kontrol etmelidir – ve bizi , malları teslim almasından sonraki sekiz gün içinde yazılı olarak uygunsuzluklardan haberdar etmelidir. Eğer 3.üncü şahıs kontrolleri veya Müşterinin yetkili personeli tarafından yapılan denetimler gibi belirli bir kontrol kapsamı üzerinde mutabık kalınmış ve malzemelerin kabulü yapılmışsa sonradan teşhis edilmiş uygunsuzluklar TİMKON tarafından kabul edilmez. Ticaret veya lojistik nedenlerin yol açtığı yaygın arızalar (Müşterinin INCOTERMS 2010 uyarınca taşımadan sorumlu olması durumunda) ve önemsiz, teknik olarak kaçınılamaz sapmalar garanti hak talepleri için zemin yaratamaz.

2. TİMKON, kendi yetkili personeli tarafından mühürlenmiş, imzalanmış ve onaylanmış bir sözleşmede belirtilmedikçe, Müşterinin kendi Müşterilerine karşı yükümlülükleri veya üçüncü şahıslara ödemesi gereken tazminatlar gibi, TİMKON için herhangi bir dezavantaj doğuran garanti hak taleplerini dikkate almama hakkına sahiptir.

3. Malların ve hizmetlerin kusurluluğu hakkında yazılı olarak bilgilendirilmemiz halinde ya da bu kusurlar yasal olarak tespit edilmişlerse ve bu durum malzemelerin kullanılabilirliğini etkiliyorsa, TİMKON, belirttiği uluslar arası geçerli ilgili toleranslar dahilinde uygun bir malzemenin/malzemelerin teslim edilmesini garanti eder, bu durumda yeni malzeme/ler temin ve teslim edilmesi halinde, Müşteri kusurlu olanı/ları yasal hükümlere uygun olarak bize iade etmelidir. Belirtilen durum ne arızalı malın çıkarılmasını ne de tekrar kullanılmasını kapsar. Müşteri tarafından tazminat veya boşuna yapılan masrafların geri ödenmesi için yapılan hak iddiaları sadece Bölüm VI’ya tabi olarak mevcuttur, aksi halde hariç tutulur.

4. İşçilik olarak yapılan  malzeme kaynaklı ortaya çıkabilecek çatlama, yırtılma,      (Ultasonik hata (test) detektörü ile kontrol yapılmamış plaka saçlarda) laminasyon kontrol hatası  (gaz,toz boşluğu imalat hatası vb. hatalar (eski adıyla katmer)) ve diğer malzeme, işçilik ile ilgili  hatalar müşterinin sorumluluğundadır.  Müşteriden alınmış olup yanlış verilerden kaynaklandığı tespit edilen zarar ve maliyetler için sorumlu tutulamayız. Eğer temin edilen malzeme mutabık kalınan şartları/özellikleri karşılamıyor/ içermiyorsa ve bu, imalat sırasında öngörülmeyen ilave işletme maliyetlerine ya da teçhizatımızın veya varlıklarımızın arızalanmasına yol açarsa, oluşan maliyetler bir ön ihbardan sonra Müşteriye faturalandırılır.

5. Malzeme/ler ile birleştirmiş olduğumuz, kaynattığımız, monte ettiğimiz belirli tedarikçi parçaları veya hizmetlerinin uygunsuz olması gerçeğine dayalı olan zararlar hiçbir şekilde bize karşı herhangi bir tazminat iddiasına zemin oluşturamaz. Bununla birlikte talep üzerine tedarikçi’ye karşı hak iddialarımızı beyan edebiliriz.

6. Eðer Malzeme/ler Müşteri tarafından mutabık kalınan tarihte alınmazsa, TİMKON ardiye ücretini Müşteriye yansıtma hakkına sahiptir ve bu, malların depomuzda beklediği süreye ve malların boyutlarına göre ücretlendirilir. Bu bedel, ardiyemizde kapladığı alanın geçerli m2 kira bedeli 4$ beklediği gün olarak hesaplanır.

7.  Üretilen malzemeler yarı mamül olduğundan ve kullanım alanı bilinmediğinden dolayı herhangi bir garanti kapsamında değildir.

VI. Tazminat

1. Doğabilecek sorunların çözümünde TİMKON ve Müşteri ortak bir çözümle sonuca varmaya çalışacaktır. Eðer TİMKON tarafından bir kasıt olmadan bir anlaşma ihlali söz konusu değilse, tazminat yükümlülüğümüz öngörülebilen; Üretilen malın malzemesini TİMKON temin etttiği durumlarda sadece malzeme/lerle sınırlıdır. Eğer üretimde kullanılacak malzeme/ler Müşteri tarafından TİMKON’na gönderilmişse ve hatanın TİMKON tarafından olduğu belirlenirse tazmin bedeli hatalı bulunan ürünün işçilik bedeli kadardır.

2. Aksi yukarýda açık olarak ifade edilmedikçe, daha fazla yükümlülük söz konusu değildir.

II. Fiyatlar ve Ödeme şartları

1. Fiyatlar, Gebze-Kocaeli fabrika çıkışı, artş ambalaj ve katma değer vergisidir. Maliyet unsurlarının değilmesi halinde, TİMKON, teslimat gününde geçerli olan fiyatı fatura etme hakkını saklı tutar. Ödeme şartları her iki tarafça da imzalanıp mühürlenen Proforma Fatura/Teklif Formu ile belirlenir. Müşterinin borcunu mutabık kalınan tarihte ödememesi halinde, TİMKON  geri kalan bakiyeyi ayda %7’ye varan faizle faturalandırma hakkını saklı tutar.

2. Müşteri onaylanıp kontrattan vazgeçerse, ürün imalatı için bir malzeme satın alma sözleşmesi imzalanmış veya malzeme rezerve edilmişse ve bu gibi durumlarda TİMKON malzemenin maliyetini ödemek zorundaysa, TİMKON, belirtilen maliyetleri Müşteriye fatura etme hakkını saklı tutar.  

3. TİMKON , imzalanan bir anlaşma/sipariş için imalat planını/insan kaynaklarını organize etmiş veya TİMKON mutabık kalınan malların imalatını gerçekleştirmek için kalıpları, aletleri, makineleri imal etmiş veya ettirmiş ise Müşterinin kontrattaki yükümlülüklerinden çekildiği ya da yerine getirmeyi sürdüremediği durumlarda TİMKON maddi veya manevi, anlaşmanın TİMKON’ ye verebileceği zararı veya zararları Müşteri’ye fatura etme hakkını saklı tutar.

VIII. FORS MAJÖR

Yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi açısından;  Fors majör vakaları; doğal afetler, seferberlik, düşmanlık içeren eylemler ve sivil ayaklanmalar, grevler, makine arızaları, ciddi kazalar, işgücü eksikliği, salgın hastalıklar, hammadde eksikliği, nakliye araçları veya enerji eksikliği ve genel olarak çabalarımıza rağmen üstesinden gelinemeyen elimizde olmayan her türlü koşul veya olay anlamına gelir.

Fors majör vakasının gerçekleşmesi, sevkiyatların geçici olarak durdurulması, siparişin yerine getirilmesi için gereken zamanın Fors Majör koşulunun durumuna bağlı olarak belirli bir süre için uzatılması gibi durumları gerektirebilir. Müşterinin kontrata ara vermesi halinde, Müşterinin hali hazırda imal edilmiş olan malzemenin teslimatını kabul etmesi gerekir ki bunların da kontratta belirtilen ödeme şartlarına göre Müşteri tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

IX. Adli Yetkili Makam

Kontratın yerine getirilmesine ilişkin yasal anlaşmazlık halinde, Taraflar müzakere yoluyla uzlaşmaya varmaya çalışmalıdırlar. Eğer firma yetkilileri tarafından yazılı olarak uzlaşmaya bağlandıysa, uzlaşma Çalışmalarının Başlamasından itibaren 30 takvim günü içinde bir uzlaşmaya varılamazsa, Taraflar Türkiye Cumhuriyeti, Kocaeli Ticaret Mahkemelerinin münhasır adli yargı yetkisine sahip olmasını kabul etmiş sayılırlar.